1. Tiện lợi Thuận tiện là lợi ích lớn nhất. Nơi nào khác bạn có thể thoải mái mua sắm vào nửa đêm trong khi...